Opinie o Nas

Regulamin Platformy Zamówień Hurtowych

 

 


ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE


§ 1

Wstęp

1. Hurtownia internetowa dostępna pod adresem elektronicznym https://latarki.com.pl/prowadzona jest przez Bartosz Mocek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OutdoorPro Bartosz Mocek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław, NIP: 899-115-68-29, REGON: 021693053.

2. Niniejszy regulamin reguluje szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

a)      Hurtownia – hurtownia internetowa dostępna pod adresem elektronicznym https://latarki.com.pl/  

b)      Konto – konto Klienta w Hurtowni, pozwalające na korzystanie przez Klienta z dodatkowych usług. W ramach Konta, przechowywane są dane adresowe podane przez Klienta umożliwiające realizację dostawy zamawianych produktów, dostęp do historii zamówień oraz dostęp do innych usług.

c)      Klient/Zamawiający – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

d)      Punkt sprzedaży – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę dla zamówień z opcją odbioru osobistego pod adresem: ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław.

e)      Sprzedawca/Usługodawca –Bartosz Mocek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OutdoorPro Bartosz Mocek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław, NIP: 899-115-68-29, REGON: 021693053, nr telefonu: 519 309 792, adres poczty elektronicznej: sklep@latarki.pl

f)       Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

g)      Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w regulaminie.

4. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie dotyczą tylko i wyłącznie Klientów nabywających produkty w Hurtowni internetowej w celu dalszej odsprzedaży, tj. związanej bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Oznacza to, iż Sprzedawca współpracuje tylko i wyłącznie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, nabywającymi produkty w Hurtowni w celu dalszej odsprzedaży. Zamówienia mające charakter prywatny nie będą przyjmowane do realizacji.

ROZDZIAŁ II

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 2

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługa „Blog” umożliwia przeglądanie zawartości Bloga po przejściu do zakładki „Blog”. Rezygnacja z usługi „Blog” możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi „Blog” poprzez zakończenie zapoznawania się z jego treścią i zamknięcie strony. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

2. Usługa „Formularz kontaktowy” umożliwia wysyłanie zapytań do Sprzedawcy. Aby skorzystać z usługi należy kliknąć na zakładkę „Kontakt z nami”,następnie należy wybrać temat wiadomości, podać adres e-mail, zredagować treść zapytania oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

3. Usługa „Opinie”umożliwia dodawanie opinii do wybranych Towarów. Usługa dostępna jest po kliknięciu na przycisk „Napisz opinię”. Zasady dotyczące zamieszczania opinii zostały szczegółowo opisane w § 3. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

4. Usługa „Przypomnij hasło”umożliwia Klientowi wygenerowanie nowego hasła do Konta poprzez zakładkę „Zaloguj się/Nie pamiętasz hasła”, po wpisaniu adresu e-mail oraz kliknięciu na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

5. Usługa „Wyszukiwanie”umożliwia wyszukiwanie treści poprzez dedykowane okienko „Wpisz czego szukasz”, dostępne na stronie Hurtowni. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

6. Usługa „Zadaj pytanie”umożliwia przesłanie zapytania o szczegóły wybranego Towaru poprzez zakładkę „Zadaj pytanie”, po podaniu adresu e-mail, wpisaniu treści wiadomości oraz kliknięciu na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

7. Usługa „Zamówienia” umożliwia składanie zamówień w celu zawierania umów sprzedaży, szczegółowo opisana w rozdziale VI niniejszego regulaminu.

 

§ 3

Usługa Opinie

1. Klient ma możliwość zamieszczania opinii o Towarze dostępnym w Hurtowni. Klient zamieszczając opinię do wybranego Towaru dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Sprzedawca nie jest autorem zamieszczonych opinii, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Towarów w Hurtowni oraz wystawiona przez Klienta, który dokonał zakupu, a następnie wystawił opinię o Towarze.

3. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii, w stosunku do której istnieje domniemanie, iż ma na celu manipulowanie ogólną oceną Towaru, np. gdy zamówienie zostało złożone jedynie w celu zamieszczenia pozytywnej lub negatywnej opinii.

4. Zamieszczenie opinii możliwe jest poprzez formularz, który dostępny jest na karcie Towaru w zakładce „Napisz opinię”.

5. Klient zamieszczając opinię zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad:

a)      opinia powinna dotyczyć jedynie Towarów dostępnych w ofercie Hurtowni,

b)      redagując opinię należy używać języka neutralnego, bez słów uznawanych za obraźliwe, które mogą być negatywnie odebrane przez innych odbiorców,

c)      treść opinii nie może naruszać praw innych stron, w szczególności praw związanych z własnością intelektualną, znakami towarowymi, wizerunkiem oraz prywatnością osób trzecich,

d)      w treści opinii nie należy zamieszczać danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody.

6. Sprzedawca publikuje opinie tylko pochodzące od Klientów, którzy dokonali zakupu Towaru w Hurtowni internetowej. W celu sprawdzenia czy opinie faktycznie pochodzą od jego Klientów, Sprzedawca przeprowadza następujące czynności:

a)      przed publikacją zamieszczonej opinii, Sprzedawca weryfikuje opinię czy jest zgodna z regulaminem, w szczególności sprawdza czy osoba opiniująca jest Klientem Hurtowni tj. czy osoba ta dokonała zakupu w Hurtowni, oraz czy opinia dotyczy zakupionego Towaru przez osobę opiniującą,

b)      w razie jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z twórcą opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie osoba ta jest Klientem Hurtowni lub dokonała zakupu opiniowanego Towaru.

7. Sprzedawca nie zamieszcza nieprawdziwych opinii. Sprzedawca publikuje zarówno pozytywne jak i negatywne opinie. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

 

ROZDZIAŁ III

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4

Warunki techniczne

1. Warunkiemkorzystania z usług Hurtowni jest:

a)      posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,

b)      posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),

c)      przeglądarka internetowa: Mozilla FireFox, Edge, Chrome, Opera, Apple Safari,

d)      włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies oraz włączona obsługa języka JavaScript,

e)      minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx.

3. Klient jest zobowiązany korzystać z zasobów Hurtowni, zgodnie z jej przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

ROZDZIAŁ IV

INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ

§ 5

Informacja o zagrożeniach

1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Klienta, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

a)      złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,

b)      programy szpiegujące – to programy śledzące działania Klienta, które gromadzą informacje o Kliencie i przesyłają je autorowi programu,

c)      włamania do systemu Klienta z użyciem narzędzi hackerskich,

d)      wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,

e)      spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,

f)       krypto analiza – to możliwość wykrycia luki systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

3. Klient, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Klient korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

4. Wszelkie nietypowe sygnały funkcjonowania strony Hurtowni, w szczególności inny wygląd strony internetowej, niespotykane dotąd komunikaty, wiadomości, obrazy, itp. bez uprzedniej wiadomości wystosowanej przez Usługodawcę do Klientów co do możliwości wystąpienia takich incydentów, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Usługodawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania ze strony Hurtowni i zawiadomienie o zaistniałym fakcie Usługodawcę.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA

§ 6

Rejestracja Konta

1. W celu dokonania rejestracji Konta należy wypełnić formularz rejestracji, dostępny na stronie Hurtowni. Rejestracja konta jest bezpłatna i nie zobowiązuje do dokonania zakupu, umożliwia zapoznawanie się z pełnym asortymentem i cenami.

2. Rejestracja Konta wymaga dokonania następujących czynności:

a)      kliknąć na zakładkę „Zaloguj się”,

b)      podać adres e-mail,

c)      zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić zapoznanie z regulaminem,

d)      kliknąć na przycisk „Proszę o dostęp do Strefy B2B”.

3. Po wykonaniu powyższych czynności, Sprzedawca dokonuje weryfikacji Klienta, następnie przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie aktywacji Konta, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącej Konta.

4. W ramach Konta, Klient ma dostęp do pełnej oferty w Hurtowni jak również dostęp do następujących funkcjonalności Konta:

a)      historia i szczegóły zamówień,

b)      moje zwroty produktów,

c)      moje rachunki,

d)      moje adresy,

e)      moje informacje osobiste,

f)       moje bony,

g)      moje listy życzeń,

h)      moje powiadomienia,

i)       zarządzanie prywatnością,

j)       moje zapisane karty.

5. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotycząca Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

6. Klient ma prawo dokonywania zmian danych, które podał podczas rejestracji Konta. W tym celu powinien zalogować się do Konta, a następnie dokonać modyfikacji danych w zakładce „Moje Konto/Moje informacje osobiste”.

§ 7

Rozwiązanie umowy dotyczącej prowadzenia Konta

1. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta może wypowiedzieć Klient w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: sklep@latarki.pl. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że Strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta w przypadku:

a)      zmiany obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na możliwość świadczenia usługi dotyczącej prowadzenia Konta,

a)      naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu, jak również korzystania przez Klienta z Hurtowni w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,

b)      zamknięcia Hurtowni internetowej.

3. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

ROZDZIAŁ VI

ZAMÓWIENIA

§ 8

Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Hurtowni internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy w pierwszej kolejności uzyskać dostęp do Konta, następnie należy skompletować zamówienie wybierając Towar, określając jego ilość, dokonać wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy. W celu przesłania zamówienia Sprzedawcy, należy kliknąć na przycisk umożliwiający złożenie zamówienia.

3. Przy każdym Towarze podana jest cena, jaka obowiązuje w Hurtowni. Jest ona wyłącznie informacją handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego. W Hurtowni nie ma wymogu minimalnych zamówień jak i wymogu cen minimalnych dla realizacji sprzedaży.

4. Ceny na stronie Hurtowni dotyczą pojedynczego produktu i nie obejmują kosztów dostawy. Do ceny zamówienia, należy doliczyć koszt dostawy kurierem. W przypadku dostawy Towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii Towaru, wg cennika obowiązującego w Hurtowni.

5. Dla Hurtowni wiążący jest adres podany przy rejestracji Konta. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian adresu dostawy po zalogowaniu do Konta w zakładce „Moje Konto”.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Hurtowni, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Hurtowni, bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 9

Realizacja zamówień

1. Zamówienia realizowane są w terminie do 3 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na skompletowanie wszystkich Towarów z zamówienia.Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2. W przypadku szczególnie dużych zamówień, termin dostawy zamówionych Towarów może ulec przesunięciu w czasie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

3. Kolejność realizacji zamówień jest uzależniona od terminu dokonania wpłaty. W pierwszej kolejności realizowane są zamówienia opłacone. Po otrzymaniu płatności, Sprzedawca realizuje dostawę Towaru.

4. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takim wypadku Zamawiający decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy brakujące części zostaną zastąpione innymi lub też czy zamówienie ma być w całości anulowane.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowana zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie ureguluje należności wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

6. Sprzedawca dostarcza Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

7. W przypadku wysyłki Towaru do Zamawiającego za pośrednictwem przewoźnika, Zamawiający zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8. W przypadku zamówienia Towaru i nieodebrania przesyłki przez Zamawiającego, koszty dostawy i jej zwrotu do Sprzedawcy ponosi Zamawiający. Po otrzymaniu nieodebranej przesyłki Sprzedawca poinformuje Zamawiającego drogą e-mailową o wysokości poniesionych kosztów, które Zamawiający zobowiązany jest uiścić na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni na podstawie wystawionej faktury VAT.

9. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi, przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia do przewozu aż do momentu wydania go Zamawiającemu jak również za opóźnienie w dostawie przesyłki.

§ 10

Płatności

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

a)      przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (mBank numer rachunku: 65 1140 2004 0000 3602 8211 0692),

b)      płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Przelewy24 (szybki przelew),

c)      płatność kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Przelewy24,

a)      płatność przy odbiorze może być uregulowana:

  • w przypadku odbioru zamówienia w Punkcie sprzedaży, płatność następuje gotówką,
  • w przypadku dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, płatność następuje gotówką do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki.

2. Zamawiający winien dokonać płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Za moment dokonania zapłaty ceny wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży, uważa się moment uznania wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. Sprzedawca wystawia fakturę VAT w wersji papierowej, która jest przesyłana do Zamawiającego wraz z Towarem.

4. Zamawiający, który wybrał formę płatności za pobraniem a nie odebrał przesyłki z towarem, przy kolejnym zamówieniu, ma jedynie możliwość dokonania przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. W takim wypadku forma płatności za pobraniem jest niedostępna.

ROZDZIAŁ VII

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


§ 11

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem strony internetowej Hurtowni, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@latarki.pl a także w formie pisemnej na adres: OutdoorPro Bartosz Mocek, ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia, nazwiska, nazwa firmy, adresu e-mail, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem.

§ 12

Rękojmia

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar zostaje wyłączona (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

§ 13

Gwarancja

Niektóre Towary dostępne w Hurtowni objęte są gwarancją udzieloną przez gwaranta. Informacja o udzielonej gwarancji jak i czas trwania gwarancji znajduje się w opisie danego Towaru na stronie Hurtowni. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca wydaje wraz z towarem.

 

ROZDZIAŁ VIII

DANE OSOBOWE, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Bartosz Mocek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OutdoorPro Bartosz Mocek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław, NIP: 899-115-68-29, REGON: 021693053.

2. Z Administratorem danych można skontaktować się na adresem poczty elektronicznej:sklep@latarki.pl orazpisemnie na adres: OutdoorPro Bartosz Mocek, ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław.

3. Administrator danych oświadcza, iż posiada niezbędne systemy informatyczne i stosuje odpowiednie procedury zapewniające ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

4. Administrator danych przetwarza dane w następujących celach:

a)      wykonania umowy o współpracy oraz świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)      sprzedaży produktów oferowanych w Hurtowni (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)      prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d)      zamieszczania opinii o Towarach, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zatwierdzeniu dodawanych przez Klientów opinii i ich publikowaniu, przez okres wyświetlania opinii,

e)      ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych to:

a)      dla celu związanego z wykonaniem umowy o współpracy, prowadzenia Konta, umowy sprzedaży, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, numer NIP, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu,

b)      dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres dostawy, nazwa przedsiębiorcy, numer NIP,

c)      w celu zamieszczania opinii, przetwarzany jest imię, nazwisko,

d)      dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, numer NIP, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a)      zawierania umów z Administratorem. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

b)      z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

7. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

a)      firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,

b)      banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

c)      podmiotu obsługującego płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,

d)      upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak: usługi IT w szczególności usługa hostingu, dostarczenie lub utrzymanie systemów informatycznych, a także usługi księgowe, usługi prawne, firmy windykacyjne.

9. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

a)      dla celu związanego z wykonaniem umowy, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

b)      dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych,

c)      dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny.

10. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a)      dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

b)      do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

c)      do sprostowania (art. 16 RODO),

d)      do usunięcia danych (art. 17 RODO),

e)      do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

f)       do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

g)      do sprzeciwu (art. 21 RODO),

h)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

11. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa oraz w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@latarki.pllub pisemnie na adres: OutdoorPro Bartosz Mocek, ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław.

12. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

13. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

14. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

a)      listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

b)      przez elektroniczną skrzynkę dostępną na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

c)      telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Zdjęcia znajdujące się na stronie Hurtowni stanowią własność Sprzedawcy oraz podmiotów współpracujących z Sprzedawcą. Zdjęcia produktów, nazwy firm i ich loga prezentowane na stronie Hurtowni zostały użyte w celu prezentacji Towarów. Prawa autorskie do tych zdjęć są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez zgody Sprzedawcy jest zabronione i podlega ochronie prawnej.

3. Wszystkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy kupna – sprzedaży między Sprzedawcą a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 04.09.2023 r.

POBIERZ REGULAMIN