Opinie o Nas

Polityka prywatności
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://latarki.com.pl/  

2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§ 2 Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Bartosz Mocek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OutdoorPro Bartosz Mocek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław, NIP: 899-115-68-29, REGON: 021693053.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: sklep@latarki.pl lub pisemnie na adres: OutdoorPro Bartosz Mocek, ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław.

§ 3 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych

1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

a)      wykonanie umowy o współpracy oraz świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczących Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)      sprzedaż produktów oferowanych w Hurtowni (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)      prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d)      w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji,

e)      zamieszczanie opinii o Towarach, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zatwierdzeniu dodawanych opinii i ich publikowaniu, przez okres wyświetlania opinii,

f)       prowadzenie profilu w mediach społecznościowych Facebook w celu informowania o aktywności Administratora oraz promowaniu usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone na Facebook’u jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g)      dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

a)      w celu związanym z wykonaniem umowy o współpracy, prowadzenia Konta, umowy sprzedaży, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, numer NIP, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu,

b)      w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,

c)      w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,

d)      w celu realizacji usługi formularza kontaktowego przetwarzane jest imię, nazwisko, adres e-mail,

e)      w celu zamieszczania opinii, przetwarzane jest imię, nazwisko,

f)       w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, nr NIP, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

 

§ 4 Odbiorcy danych

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

a)      firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,

b)      banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

c)      podmiotu obsługującego płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,

d)      upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak: usługi IT w szczególności usługa hostingu, dostarczenie lub utrzymanie systemów informatycznych, a także usługi księgowe, usługi prawne, firmy windykacyjne.

 

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a)      dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

b)      do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

c)      do sprostowania (art. 16 RODO),

d)      do usunięcia danych (art. 17 RODO),

e)      do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

f)       do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

g)      do sprzeciwu (art. 21 RODO),

h)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa, w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@latarki.pl lub pisemnie na adres: OutdoorPro Bartosz Mocek ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław.

3. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

 

§ 6 Prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

a)      listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

b)      przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie internetowej: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

c)      telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

 

§ 7 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a)      zawierania umów z Administratorem. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

b)      z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

 

 

 

Polityka Cookies

 

§ 1 Pliki Cookies

1. Strona internetowa wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania strony internetowej i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną internetową z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie strony internetowej.

2. Każda osoba odwiedzająca stronę internetową, ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania mechanizmu plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane dane o osobie odwiedzającej, np. w jaki sposób korzysta ze strony internetowej.

3. Pliki cookies wykorzystywane przez stronę internetową nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla urządzenia końcowego wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą.

 

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookies

1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies:

a)      cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,

b)      cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

2. Poniżej rodzaje plików cookies:

Pliki cookies niezbędne (3) –są konieczne dofunkcjonowania strony internetowej, tj. przeglądania oferty, logowania się do Konta, dokonywania zamówień. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies.

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

PHPSESSID

latarki.com.pl

HTTP

Sesyjny

PrestaShop-#

latarki.com.pl

HTTP

20 dni

SERVERID

app3.salesmanago.pl

HTTP

Sesyjny

Pliki cookies statystyczne (1) –pomagają Administratorowi strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

smforms

app3.salesmanago.pl

HTML

Stały

 

Pliki cookies marketingowe (1) – stosowane w celu śledzenia Użytkowników na stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników.

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

fbssls_#

connect.facebook.net

HTML

Sesyjny

 

§ 3 Zarządzanie plikami cookies

1. Mechanizm działania plików cookies można zmienić zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień na stronie internetowej (w zależności od narzędzi wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej). W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki internetowej, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niemniej jednak, gdyby wykorzystywanie plików cookies było dla osoby odwiedzającej stronę internetową z jakiegokolwiek powodu niekomfortowe, Administrator przypomina, iż można zrezygnować z plików cookies oraz uniemożliwić przeglądarce internetowej ich zapisywanie.

2. Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej można skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików cookies klikając na przycisk „Zmień ustawienia”, znajdujący się na banerze, zawierającym informacje na temat plików cookies. Po kliknięciu na przycisk „Zmień ustawienia” nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie będzie możliwe skonfigurowanie swoich osobistych preferencji.

3. W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze strony internetowej, ograniczenie ich stosowania na danym urządzeniu może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Przykładowo w niektórych przypadkach może to zdecydowanie utrudnić korzystanie ze strony internetowej.